Trafnidiaeth i Bawb

transport for all icon

Yn Awst 2014 llwyddodd Llandysul Phont Tyweli Ymlaen Cyf sicrhau £ 245,644 o gyllid Y Loteri Fawr, `Pawb a’i Le`, arian grant i gyflwyno prosiect i ddarparu dau fws mini 13 sedd 16 gwbl hygyrch, wedi eu lleoli yng Nghaerfyrddin a Llanelli. Mae’r bysiau mini ar gael i grwpiau / mudiadau i ddarparu mynediad i wasanaethau hanfodol y gymuned, sy’n hyrwyddo gweithgareddau cymunedol, cynhwysiad cymdeithasol, cydlyniad cymunedol, adfywio, iechyd gwledig, lles ac adfer
o broblemau iechyd meddwl.

Pwy mae`r prosiect yn addas iddo?
• Sector Iechyd Meddwl, pobl ag anableddau
• Pobl ynysig yn ddaearyddol ac yn agored i niwed
• Pobl sy’n dioddef gyda salwch cyfyngus hirdymor,
• Aelodau o grwpiau cymunedol sydd heb gyfleusterau, neu ddiffyg fynediad cyfyngedig i gludiant
• Bydd angen i`r bysiau mini gael ei defnyddio i llawn botensial, a bydd yr holl lwybrau yn cael eu harchwilio a’u hannog.

Bysiau mini

DSC_0069_256changed

• Dau fws Peugot Boxers 13 a 16 sedd, yn gwbl hygyrch gyda lifft teithwyr, gyda darpariaeth i ddau o deithwyr mewn cadeiriau olwyn.
• Mae’r bysiau mini yn cael eu rhedeg o dan drwydded 19, (mae hyn yn drwydded rheoleiddio a ddarperir gan y Comisiynwyr Traffig)ac yn cael ei ystyried yn arfer da gan CTA UK.
• Gall y bysiau mini cael eu gyrru heb drwydded D1 gan fod y cerbydau pan fyddant yn llawn llwythog o dan 3.5 tunnell. Mae hyn yn caniatáu i unigolion dros 25 oed gyda dwy flynedd o brofiad I yrru`r bysiau (cyn belled nad ydynt yn derbyn tâl)

Gyrwyr a Gwirfoddolwyr

Mae’r prosiect yn darparu cynllun ymwybyddiaeth gyrwyr Bws Mini (MIDAS) ac yn cymeradwyo hyfforddiant bws mini ar gyfer pob gyrrwr fydd yn gyrru`r bysiau.
Bydd y prosiect yn darparu hyfforddiant a chyfleoedd eraill i wirfoddolwyr i wella eu gwaith a chyfleoedd gwirfoddoli.

Aelodaeth a Codi Tâl
Diweddarwyd Ionawr 2018

  • Aelodaeth ar hyn o bryd yw £ 10 y flwyddyn ar gyfer pob grwp (Mae’r tâl yn cynnwys holl deithwyr y grŵp ‘).I’w dalu ym mis Ionawr bob blwyddyn.
  • Codir @ £ 1.30 y filltir, o ble mae’r bws mini yn seiliedig. Isafswm tâl £20.

Archebu’r Bysiau Mini

Gellir archebu drwy ffonio neu e-bostio’r Ffôn Swyddfa Dolen Teifi – 0845 686 1973/0777 181 4401/01559362403 E-bost – info@doleneifi.org.uk gellir gweld y bysiau mini ar gael  ar y dyddiadur.

awards_for_all_origina