Ynglŷn â Dolen Teifi

Sefydlwyd Dolen Teifi  gan wirfoddolwyr o grŵp menter Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen Cyf. Ein nod bob amser ydi darparu cludiant cynaliadwy i bobl sy’n byw yn Llandysul a’r ardal gyfagos.

Yr ydym yn awr wedi ehangu ein hardal llogi i grwpiau cymunedol o gymunedau ar hyd Dyffryn Teifi o Gastellnewydd Emlyn i Llanybydder.

Mae gennym ddau fws, un bws 16 sedd a’r llall bws 15 sedd sydd yn gwbl hygyrch.

Mae ein gyrwyr yn wirfoddolwyr o’r gymuned leol sydd wedi cael eu hyfforddi i safon MiDAS. Am fwy o wybodaeth am yr hyn sydd ei angen i wirfoddoli fel gyrrwr bws gweler ein tudalen gwirfoddolwyr.

Rydym yn llogi ein bysiau i grwpiau cymunedol yn ardal Dyffryn Teifi sydd wedi ymuno a Dolen Teifi. Mae ffi danysgrifio o £10 y flwyddyn yn cael ei ddefnyddio i helpu i dalu ein costau gweinyddol. I’w dalu ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae’r grŵp yn codi £1.30 y filltir o’r man parcio i’r man dychwelyd. Isafswm tâl £20.

I archebu bws mini gallwch gysylltu â ni drwy ffonio 01559 362403 neu llenwch y ffurflen archebu. Byddwn yn cysylltu â chi i gadarnhau’r manylion.