Prosiect Trafnidiaeth Drydan

14/12/2020

LANSIO PROSIECT TRAFNIDIAETH DRYDAN YN LLANDYSUL A'R CYFFINIAU

Community FundMae Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen wedi llwyddo i sicrhau nawdd o £446k gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i ddatblygu opsiwn trafnidiaeth garbon-isel ag allyriadau hynod o isel, sy'n hollol hygyrch. Mae gennym gerbydau Nissan Multi-Purpose Vehicle (MPV) â 7 sedd sy'n hollol hygyrch ac a bwerir gan drydan ac mae ynddynt le i gadair olwyn. Bydd y cerbydau'n cael eu gosod o fewn radiws hyblyg o wyth milltir i Landysul er mwyn rhoi sylw i'r diffyg trafnidiaeth, fel bod pob unigolyn a grŵp yn gallu defnyddio gwasanaethau lleol a rhanbarthol allweddol o amgylch Llandysul a'r gefnfro. Bydd rhwydwaith bychan o bwyntiau gwefru trydan gwledig yn cael eu gosod mewn mannau strategol yn y lleoliadau lle bydd y cerbydau.

Bydd y prosiect hefyd yn rhoi sylw i'r anawsterau y mae mudiadau yn eu hwynebu wrth geisio cael unigolion i gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden, digwyddiadau ac apwyntiadau. Byddwn hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â mudiadau fel ein bod yn cynllunio law yn llaw â'u gweithgareddau neu raglenni nhw.

Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid newydd a phartneriaid sydd eisoes wedi eu sefydlu, gan annog dull o weithio ar lawr gwlad. Byddwn yn datblygu gwasanaethau a fydd yn helpu ein cymunedau i deimlo'n llai ynysig ac wedi eu cysylltu'n well, ac yn sicrhau bod ganddynt well mynediad at gyfleoedd a gwell llesiant ar lefel unigol.

Gall y cerbydau gael eu defnyddio gan unigolion fel clwb ceir, gallant gael eu gyrru gan wirfoddolwyr, darparu siwrneiau â chymorth ar gyfer unigolion neu gael eu defnyddio i yrru grwpiau bach o bobl i weithgareddau iechyd, hamdden a nifer o weithgareddau eraill. Rhoddir hyfforddiant i bob gyrrwr, i'r safon MiDAS a gydnabyddir yn genedlaethol.

Os ydych chi am fod yn rhan o'r gweithgarwch, os oes gennych awgrymiadau neu os hoffech chi gael gwybod mwy, da chi cysylltwch â'r swyddfa ar 01559362403 / 07771814401 neu anfonwch e-bost at rod@dolenteifi.org.uk