03/04/2022

Bws mini ar gyfer Wcráin

Mae’r bws mini prysur hwn a ddaeth i Dolen Teifi o Drafnidiaeth Gymunedol Ystwyth bellach yn barod i gychwyn ar ei daith i ymuno ag Ymgyrch Mobilization a’u gwaith i gefnogi ffoaduriaid ar y ffin â Phwyleg gyda’r Wcráin.

Mae hyn i gyd wedi dod at ei gilydd ymhen rhyw bythefnos. Diolch i’r holl wirfoddolwyr a staff Dolen Teifi sydd wedi trefnu, glanhau, sgwrio, didoli’r bws, a’r rhoddion. Diolch i’r holl fusnesau, a phobl sydd wedi rhoi eitemau hanfodol i’w cymryd, ac arian i helpu  gyrraedd y bws yno...

Parhau i ddarllen...

17/12/2021

Bws gwennol o ganol tref Llanelli i ganolfan brechu torfol Dafen

Mae Dolen Teifi yn cefnogi gwaith Bwrdd Iechyd Hywel Dda ac yn rhedeg bws gwennol o ganol tref Llanelli i Ganolfan Brechu Torfol Dafen. Gweler y Datganiad i'r Wasg am fanylion pellach (dolen yn agor mewn tab newydd).

Parhau i ddarllen...

08/09/2021

Dathliad a Lansiad Swyddogol Prosiectau Trafnidiaeth Gymunedol Dolen Teifi

Gwahoddiad

Ymunwch â ni ar ddydd Gwener 17eg Medi ym Mharc Llandysul unrhyw bryd rhwng 12.30 a 3yp i weld ein cerbydau a ddarganfod mwy am wasanaethau trafnidiaeth gymunedol a gwirfoddoli.  Nod y digwyddiad yw rhoi cipolwg i'r sefydliad drwy fynd â chi ar daith o'i gysyniad, i'r sefyllfa yr ydym ynddynt heddiw

Tipyn bach o hanes...

Mae Llandysul a Phont Tyweli Cyf (LPY) yn sefydliad dielw ac mae'n ddarparwr trafnidiaeth gymunedol sy'n ehangu, a'i nod yw helpu i adeiladu dyfodol cryf a hyfyw i gymunedau Llandysul a Phont-Tyweli drwy gamau integredig i gynnal, gwella a hyrwyddo amgylchedd, economi leol, diwylliant unigryw ac ansawdd bywyd cymunedol yr ardal...

Parhau i ddarllen...

25/03/2021

A OES GENNYCH BROBLEMAU TRAFNIDIAETH, WEL, GALLWN NI HELPU?

Mae gan Dolen Teifi staff a gyrwyr gwirfoddol yma i'ch cynorthwyo gydag unrhyw faterion trafnidiaeth sydd gennych, boed hynny ar gyfer mynychu clinigau brechu, meddyg, deintydd, optegwyr, apwyntiadau ysbyty neu siopa.

Mae gennym amrywiaeth o gerbydau sy'n gallu eich cludo i ble bynnag yr ydych am fynd, sy'n cynnwys bysiau mini 16 sedd,ceir 5  sedd a cheir trydanol EV. Mae'r uchod i gyd yn hygyrch i gadeiriau olwyn ac mae ganddynt sgriniau gwarchodedig rhwng y gyrrwr a'r teithwyr...

Parhau i ddarllen...

15/12/2020

Cylchlythyr Edrych Ymlaen Hydref 2020

Parhau i ddarllen...

14/12/2020

Prosiect Trafnidiaeth Drydan

LANSIO PROSIECT TRAFNIDIAETH DRYDAN YN LLANDYSUL A'R CYFFINIAU

Community FundMae Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen wedi llwyddo i sicrhau nawdd o £446k gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i ddatblygu opsiwn trafnidiaeth garbon-isel ag allyriadau hynod o isel, sy'n hollol hygyrch. Mae gennym gerbydau Nissan Multi-Purpose Vehicle (MPV) â 7 sedd sy'n hollol hygyrch ac a bwerir gan drydan ac mae ynddynt le i gadair olwyn. Bydd y cerbydau'n cael eu gosod o fewn radiws hyblyg o wyth milltir i Landysul er mwyn rhoi sylw i'r diffyg trafnidiaeth, fel bod pob unigolyn a grŵp yn gallu defnyddio gwasanaethau lleol a rhanbarthol allweddol o amgylch Llandysul a'r gefnfro...

Parhau i ddarllen...

14/12/2020

Trafnidiaeth Gymunedol Dolen Teifi angen eich help chi

Mae Dolen Teifi wedi creu holiadur er mwyn deall eich anghenion trafnidiaeth yn well a deall beth yw'r ffordd orau o'ch cefnogi.

Mae Trafnidiaeth Gymunedol Dolen Teifi yn fudiad nid-er-elw ac yn elusen gofrestredig. Ein nod yw darparu trafnidiaeth fforddiadwy a hygyrch ar gyfer unigolion, mudiadau a grwpiau, er mwyn helpu sicrhau newid cymdeithasol yn ein cymunedau yn Sir Gâr a Cheredigion Mae gennym sawl math o gerbyd sy'n hollol hygyrch ac maen nhw ar gael i'w defnyddio ar gyfer pob math o weithgareddau: gwibdeithiau cymdeithasol, siopau, apwyntiadau yn yr ysbyty, gwaith, gwasanaethau cymunedol i...

Parhau i ddarllen...

03/09/2020

Edrych Ymlaen Rhifyn yr Haf 2020


 

Parhau i ddarllen...

01/07/2020

BWYDO'R GYMUNED

Mae un arall o fws mini Trafnidiaeth Gymunedol Dolen Teifi yn Llanelli yn cael ei ddefnyddio gan Fanc Bwyd Llwynhendy.  Yn ystod y Covid-19 mae criw fforwm Llwynhendy a Pemberton wedi bod yn brysur yn defnyddio bws mini Trafnidiaeth I Bawb i gasglu meddyginiaeth a dosbarthu parseli bwyd o'u banc bwyd i breswylwyr ledled Llanelli. Dywedodd Jason Heart, sy'n trefnu'r 20 gwirfoddolwr gyda'r Cynghorydd Sharen Davies, "fod caredigrwydd siopau mawr fel Morrisons, Marks and Spencer, Burns Pet Foods a'r cyhoedd ac ati wedi bod yn aruthrol...

Parhau i ddarllen...

01/06/2020

Cefnogi Cymunedau

Rydym wedi darparu un bws i fod ar gael i Help Llandysul, grŵp sydd wedi'i sefydlu mewn ymateb i'r heriau sy'n gysylltiedig â Covid-19 i gynorthwyo unigolion neu deuluoedd sy'n rhaid iddynt amddiffyn neu sydd angen cymorth i gael siopa neu i'r ysbyty.

Helpu Llandysul a'r ardal er mwyn helpu'r gymuned, a chrëwyd rhwydwaith o dros 30 o wirfoddolwyr yn ystod yr wythnosau cyntaf.  Dywedodd Matt fod y bws mini "wedi bod yn ddefnyddiol iawn pan nad oedd yn bosibl i bobl rannu cerbyd yn y ffordd arferol...

Parhau i ddarllen...

02/08/2016

Dathlu'r 100fed Gyrrwr Gwirfoddoli ar gyfer Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen

Mae gan Cludiant i Bawb nifer o fysiau mini cymunedol, sydd ar gael i grwpiau a sefydliadau i ddarparu mynediad i wasanaethau cymunedol hanfodol sy'n hyrwyddo gweithgarwch cymunedol, cynhwysiant cymdeithasol, cydlyniant cymunedol, adfywio, iechyd gwledig, lles ac adferiad o broblemau iechyd meddwl. Dywedodd y swyddog datblygu, Rod Bowen: "Mae hon yn garreg filltir bwysig. "Pan gyflawnwyd y 100fed gyrrwr gwirfoddol, roeddem yn hynod falch".

Roedd Dorothy McDonald, o Grŵp Dementia Porth Tywyn, wrth law yn y seremoni, ac eglurodd y gwahaniaeth y mae'r cynllun wedi'i wneud iddynt yn bersonol, dywedodd: "Rydym yn cyfarfod bob dydd Iau, ac yn dechrau gyda phedwar o bobl, ac yn ein cyfarfod diwethaf cawsom 24 o bobl...

Parhau i ddarllen...