Dathlu'r 100fed Gyrrwr Gwirfoddoli ar gyfer Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen

02/08/2016

Mae gan Cludiant i Bawb nifer o fysiau mini cymunedol, sydd ar gael i grwpiau a sefydliadau i ddarparu mynediad i wasanaethau cymunedol hanfodol sy'n hyrwyddo gweithgarwch cymunedol, cynhwysiant cymdeithasol, cydlyniant cymunedol, adfywio, iechyd gwledig, lles ac adferiad o broblemau iechyd meddwl. Dywedodd y swyddog datblygu, Rod Bowen: "Mae hon yn garreg filltir bwysig. "Pan gyflawnwyd y 100fed gyrrwr gwirfoddol, roeddem yn hynod falch".

Roedd Dorothy McDonald, o Grŵp Dementia Porth Tywyn, wrth law yn y seremoni, ac eglurodd y gwahaniaeth y mae'r cynllun wedi'i wneud iddynt yn bersonol, dywedodd: "Rydym yn cyfarfod bob dydd Iau, ac yn dechrau gyda phedwar o bobl, ac yn ein cyfarfod diwethaf cawsom 24 o bobl. "Rydym wedi bod yn defnyddio bysiau cymunedol ers mis Ebrill, ar y dechrau dim ond yr un ydoedd ond nawr, mae angen dau arnom. Rydym wedi bod ar dripiau i Reilffordd Gwili, Ynys Aberteifi ac mae'r aelodau'n mwynhau'r tripiau'n fawr. "Mae pobl yn mynd allan ar dripiau na fyddent wedi mynd allan o'r blaen. Yn anffodus, ni fyddem yn gallu fforddio mynd oni bai am y bysiau cymunedol. "Hoffem ddiolch i Rod am ei help a'i amynedd, mae'n berson gwych iawn. "Hoffem ddiolch hefyd i'r gyrwyr gwirfoddol sy'n rhoi o'u hamser ac yn gwneud y diwrnod yn arbennig iawn i bawb."